Disse reglene er basert på praktisk erfaring og innspill fra oppdretterne selv.

Nøter
Bruk kun nøter med maskevidde tilpasset den leppefisk-størrelse som gjelder. Se tabell. Bruk gjerne nye nøter hvis du skal benytte leppefisk. Dersom det oppstår hull i nøtene vil leppefisken rømme. Grodde nøter må skiftes/spyles. Leppefiskene spiser mye av det som vokser på nøtene (blåskjell, kreps, dyreplankton) og foretrekker dette før lakselus.

Leppefiskskjul
Det er viktig at leppefisken får tilfredsstillende miljøforhold i nota. Den trenger romslige forhold og muligheter for å hvile når det er mørkt og ved lave temperaturer. Gjør dette klart før mottak av leppefisken.

Mottak av leppefisk
I hvert tilfelle anbefales brønnbåt for mottak av leppefisk. Dette sikrer rask og effektiv levering fra tankbil til den merden fisken skal bo i. Tanken bør være minimum 1000 liter.

Dødfiskhov
Driften av dødfiskhoven virker å være den største årsaken til dødelighet hos leppefisk.
– Dra dødfiskhoven regelmessig- daglig om sommeren.
– Dra hoven sakte- 20 cm/sek.
– Når hoven er oppe, ta først ut den levende leppefisken skånsomt. La den ikke ligge tørt i hoven eller i dødfiskkar.
– Bruk helst dødfiskhov med maskevidde mindre enn selve noten. Dødfiskhoven er stort sett det eneste ekstraarbeidet som er ved bruk av leppefisk. Bruk en ekstra halvtime per. dag. Det vil lønne seg.

Tilsettingsstrategi
Tilsett litt leppefisk i alle nøtene så snart leppefisken er tilgjengelig. Innblandingen bør være på ca. 4-6 % leppefisk i forhold til antall laks under 2 kg. Ved laks over 2 kg bør innblandingen være 2-4 %. Før protokoll over leppefisk tilsatt- og død leppefisk.

Lusetellinger
Dette må gjøres så nøyaktig som mulig. Legg merke til de fastsittende stadiene. Dette gir fremtidsbilde over leppefiskens mattilgang en stund fremover. Beiteeffekten av leppefisken øker etter hvert som lusen skifter skall og vokser. Størst er appetitten på de største bevegelige stadiene samt kjønnsmoden lus. Derfor må en akseptere litt smålus på laksen når en bruker leppefisk. Noen avluser med bad eller for fordi det er mye smålus/fastsittende lus på laksen. Vent heller med dette til det begynner å bli voksen lus i nærheten av grensen for avlusning. Man kan da spare en del avlusninger i løpet av en sesong. Husk at så lenge du ikke har hunnlus med egg i anlegget, så kommer all lus fra andre enn ditt anlegg .

Foring
Foring av leppefisk anbefales ikke. Det vil bli kamp om maten og leppefisken kan da bli aggresiv. Da kan det oppstå bittskader og skader. Det vil da medføre økt dødelighet.

Maskevidde
Nedenfor følger en tabell over anbefalt omfar for å unngå svinn på leppefisken. Omfar tilpasses størrelsen på fisken.